Skip to main content

Adatkezelési Tájékoztató

Elkötelezettség a személyes adatok védelme iránt
A személyes adatok védelme fontos számunkra és üzleti gyakorlatunkra nézve, a vonatkozó adatvédelmi, és adatbiztonsági előírásoknak megfelelően. Jelen dokumentum ismerteti, hogyan gyűjthetjük, használhatjuk és védhetjük meg ezeket az információkat, és kivel oszthatjuk meg azokat. Ez az adatvédelmi tájékoztató magában foglalja az általunk kezelt weboldalakat. Javasoljuk, hogy olvassa el, és az egyéb webhelyekre vonatkozó irányelveket is melyeket esetlegesen meglátogat.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

 • Adatkezelő megnevezése: ARH Informatikai Zrt-re.
 • Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 41.

A szerződéshez kapcsolódó adatkezelési irányelveinket az alábbiakban ismertetjük.

Adatkezelés célja

Szerződés teljesítése jogcímén a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, megszűnése, kapcsolattartás céljából kezeli. Az adattakarékosság alapján a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatai közül csak az esetenként külön-külön legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá, vevőként, szállítóként szerződött cég kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Kezelt adatok köre

Ügyfél kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Kezelt adatok jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelés szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó jogos érdek (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja alapján).

Kezelt adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés időtartama az érintett személyes adatainak feltüntetésekor kezdődik és a kapcsolattartó természetes személy adatainak megváltoztatásáig, vagy a szerződéshez kapcsolódó adatok esetén a szerződés megszűnése + jogi igények érvényesítésének határideje vagy utolsó sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 évig tart a Felek közötti esetleges újabb ügyfélkapcsolat létesítésének lehetővé tétele érdekében.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez, kapcsolattartáshoz szükséges, amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges a szerződés megkötése és az üzleti kapcsolattartás.

Adattovábbítás

Adatkezelő adatot harmadik fél felé nem továbbít kivéve az alábbi eseteket:

 • Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai és érintett helyi disztribútorai felé,
 • Amennyiben az adat továbbítása harmadik fél felé szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó kérésére ajánlatot tudjon Adatkezelő adni és a kért szolgáltatásokat tudja biztosítani.

 

Technikai Terméktámogatás regisztráció

Adatkezelés célja

A Felhasználó és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás értékesített termékhez kapcsolódó Technikai Terméktámogatás szolgáltatással kapcsolatban. A Technikai Terméktámogatás rendszer keretében csak regisztrált üzletfelek és azok képviselői vagy kapcsolattartói adatait kezeli.

Kezelt adatok köre

Ügyfél kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma (opcionális)

Kezelt adatok jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelés szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó jogos érdek (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja).

Kezelt adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés időtartama az érintett személyes adatainak feltüntetésekor kezdődik és a kapcsolattartó természetes személy adatainak megváltoztatásáig, vagy a Technikai Terméktámogatás megszűnését követő legfeljebb 5 évig tart + jogi igények érvényesítésének határideje.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges Technikai Terméktámogatás szolgáltatás igénybevétele.

Adattovábbítás

Adatkezelő adatot harmadik fél felé nem továbbít kivéve az alábbi eseteket:

 • Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai és érintett helyi disztribútorai felé,
 • Amennyiben az adat továbbítása harmadik fél felé szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó kérésére ajánlatot tudjon Adatkezelő adni és a kért szolgáltatásokat tudja biztosítani.

 

Weboldalak használata során keletkező személyes adatok kezelése:

SZEMÉLYES ADAT

Adatkezelő honlapján keresztül nem gyűjt Felhasználóról személyazonosításra alkalmas adatokat (pl. Nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét (“Személyes adatok”), hacsak Felhasználó nem önként nyújtja be regisztráción, felmérésen vagy e-mailen keresztül. Amennyiben Felhasználó nem kívánja, hogy személyes adatait Adatkezelő gyűjtse, ne küldje el adatait Adatkezelőnek. Ha Felhasználó személyes adatait megadja, akkor Adatkezelő általában azt arra használja, hogy válaszoljon Felhasználó kérésére, feldolgozza megrendelését vagy hozzáférést biztosítson bizonyos fiókadatokhoz. Ügyfelekkel kapcsolatos kommunikáció támogatására Adatkezelő: (a) tárolhat és feldolgozhat Személyes adatokat, és megoszthatja partnereivel, hogy jobban megértse Felhasználó üzleti igényeit, javítsa termékeit és szolgáltatásait, vagy (b) Adatkezelő (vagy egy harmadik fél Felhasználó nevében) személyes adatokat használhat abból a célból, hogy a Felhasználót megkereshesse a Felhasználók üzleti igényeinek támogatására vonatkozó ajánlatokkal, illetve online felmérések készítése céljából az ügyfelek igényeinek és profiljának jobb megértése érdekében.

Ha Felhasználó úgy dönt, hogy személyes információit Adatkezelő nem használhatja ügyfélkapcsolat támogatására (különösen a közvetlen marketingben vagy piackutatási tevékenységekben), Adatkezelő tiszteletben tartja választását. Adatkezelő jelenleg és a jövőben sem ad el, ad bérbe, vagy terjeszt más módon személyes adatokat harmadik fél részére.

„SÜTIK” (COOKIES) ÁLTAL AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT NEM SZEMÉLYES ADATOK

Amikor Felhasználó meglátogatja Adatkezelő weboldalait, automatikusan (azaz nem regisztráláson keresztül) információt gyűjt úgy, hogy apró szövegfájlokat – a cookie-kat – a Felhasználó számítógépén elhelyez. Az ezzel a módszerrel nyert információ személyt nem azonosíthat (pl.: a böngésző típusa és a használt számítógépes operációs rendszer, a webhely domainjének neve, ahonnan érkezett, a látogatások száma, az eltöltött átlagos idő, a megtekintett oldalak száma), de segít a működés javításában a weboldalakon és optimális felhasználói élményt nyújt. Ezek a cookie-k egyszerűen eltávolíthatók a böngésző(k) beállításainak segítségével, és az is beállítható, hogy engedélyezzék-e a cookie-k létrehozását számítógépén webhelyek látogatása esetén.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás általában megváltoztatható annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

KAPCSOLÓDÁS EGYÉB LINKEKRE

Adatkezelő webhelyein más webhelyekre mutató linkek is találhatók. Adatkezelő nem ellenőrzi a webhelyeken gyűjtött információkat, amelyek ilyen linkeken keresztül érhetők el. Ha Felhasználónak kérdései vannak a kapcsolódó webhelyek adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, közvetlenül az adott webhely fenntartójához kell forduljon.

KISKORÚ FELHASZNÁLÓK

A kiskorú felhasználók nem adhatnak meg személyi adatokat szüleik vagy gondviselőik beleegyezése nélkül. Adatkezelő minden szülőt vagy gyámot arra ösztönöz, hogy gyermekeiket személyes információik biztonságos és felelősségteljes internet használatára oktassák. Adatkezelő tudatosan nem gyűjt vagy használ semmilyen személyes információt kiskorú felhasználóktól, semmilyen célból, beleértve a harmadik félnek történő továbbítást is.

 

Adatbiztonsággal kapcsolatos irányelveink:

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő

 

 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 • Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 • Az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 • A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Az érintett kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során az adatkezelő jogszabályt sértett, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Elérhetőségei:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu.

Ha az adatkezelés során az adatkezelő megsértette az érintett jogait, akkor az érintett (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.